Privacy reglement

Participatie en Adviesraad Sociaal Domein Waddinxveen ( PAR)


1.De PAR beheert de gegevens van de leden van de PAR, de kamers van de Par en mensen die in de kaartenbak zitten ( zij die hebben aangegeven een rol te willen vervullen, maar geen lid van een kamer of de PAR zijn).

2. De gegevens van een ieder hebben betrekking op naam, adres, telefoonnummers, emailadressen en de organisatie van waaruit zij in de PAR zijn afgevaardigd.

3. De leden van de PAR hebben een CV moeten indienen om door het gemeentebestuur te kunnen worden benoemd.

4. De gegevens bedoeld onder 2 worden op de website vermeld voor wat betreft naam, emailadres en organisatie van waaruit men is afgevaardigd.

5. De gegevens bedoeld onder 2 en 3 blijven bewaard gedurende de betrokkenheid bij de PAR.

6. Rekeninggegevens ten behoeve van de jaarlijkse onkostenvergoeding van de leden van de PAR worden door de gemeente beheerd.

7. De leden van de PAR, leden van de kamers en mensen uit de kaartenbak hebben te allen tijde het recht hun gegevens op te vragen en deze eventueel te laten wijzigen.

8. Het secretariaat beheert in overleg met de voorzitter de gegevens.

9. De leden van de PAR hebben toegang tot deze gegevens via het geautomatiseerde systeem.

10.De PAR beheert de e-mailadressen van organisaties en van individuele contactpersonen. Dit louter ten behoeve van het doel waarvoor de PAR is opgericht.

 

Vastgesteld op de PAR vergadering van 12 juni 2018