15-07-2024
Er is een nieuwe adviesaanvraag binnengekomen.
Het betreft de Beleidsvisie Jeugd 2024-2028.

De zal medio oktober besproken gaan worden tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Door de gemeente is het volgende aangegeven:
Deze beleidsvisie heeft als doel richting te geven aan onze besluitvorming met betrekking
tot jongeren tussen de 12 en 23 jaar, zodat we beter kunnen inspelen op relevante ontwikkelingen.
Het opstellen van jeugdbeleid vraagt om een brede, integrale en domein overstijgende aanpak.
Dit betekent dat de visie op jeugdbeleid (indirect) ook andere beleidsnota’s raakt, zoals het coalitieakkoord
"Groeien aan de Gouwe 2022-2026", het collegeprogramma "Thuis in Waddinxveen 2022-2026",
de Visie Sociaal Domein 2024-2028, het Visiedocument Maatschappelijke Voorzieningen,
het Beleidskader Cultuur 2021-2024, het Leefstijlplan 2024-2026
en het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027.

25-6-2024
Advies 45 over de notitie handhaving bij de participatiewet is verstuurd.
U vindt hem hier.

24-5-2024
Advies 44 over leerlingenvervoer is verstuurd. U vindt hem hier

10-5-2024
De PAR heeft 2 adviesaanvragen gekregen.

Advies 44 zal gaan over het leerlingenvervoer. Er is hiervoor een nieuwe verordening gemaakt, welke voor de zomer vakantie
in zal moeten gaan. Hierdoor wordt gevraagd zo snel mogelijk advies uit te brengen.

Advies 45 betreft het onderwerp Handhaving. Het gaat om beleid met betrekking tot het tegengaan van fraude bij uitkeringen.
hierover hebben wij eerder advies uitgebracht. Hiervoor geldt de normale proceduretijd.


20-4-2024
Er is een reactie gekomen op PAR advies 43 over Huiselijk geweld en Kindermishandeling. 
U vindt deze bihet advies.

8-1-2024
De PAR heeft een advies gegeven over Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Zie hier het advies.

7-12-2023
Er is een reactie binnengekomen op PAR advies 41: Beleidsvisie Sociaal Domein 2024.
Zie hiervoor het advies.

4-12-2023
De op 30-10-2023 binnengekomen adviesaanvraag over de beleidsregels m.b.t. de 
terugvordering en verhaal Participatiewet is vandaag naar de gemeente gestuurd.
U vindt hem hier

6-11-2023
Weer een nieuwe adviesaanvraag. Deze keer gaat het over de regionale visie voor de aanpak
van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

30-10-2023
Er is een nieuwe adviesaanvraag binnengekomen. 
Dit heeft te maken met de nieuwe beleidsregels m.b.t. de terugvordering en het verhaal m.b.t. de Participatiewet.
De huidige beleidsregels terugvordering en verhaal stammen uit 2013. Dit heet het debiteurenbeleid 2013.
De afgelopen jaren zijn er wijzigingen geweest in wetgeving en is het beleid aan vernieuwing toe.
Omdat het oude beleid al 10 jaar oud is, wordt het gehele beleid met alle artikelen herzien en herschreven.
De PAR is gevraagd hier naar te kijken en te adviseren.

23-10-2023
Het advies over de Beleidsvisie Sociaal Domein 2024-2028 is naar de gemeente gestuurd.
U vindt het hier.

30-9-2023
Het advies met betrekking tot het evaluatiedocument voor het minimabeleid is naar de gemeente verstuurd.
U vindt het hier.

12-9-2023
Een nieuwe adviesaanvraag, nummer 41: Beleidsvisie Sociaal Domein 2024-2028. 
Hierin is opgenomen wat de gemeente in die periode wil en moet realiseren op het gebied van het Sociaal Domein.
Een werkgroep gaat hiermee aan de slag.

21-8-2023
De PAR heeft een adviesaanvraag binnengekregen: Evaluatie Minimabeleid. Het 40e advies!
Een onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijk minimabeleid
en het effect van het landelijk en lokale beleid op de inkomens, het huidige beleid en haar uitvoering.
Hierbij worden tevens de ervaringen van ketenpartners, interne medewerkers en minimahuishoudens
in de gemeente Waddinxveen betrokken.

7-6-2023
Er kwam een reactie binnen op ons advies 39: Het kaderdocument Regionale Inkoop Jeugd en WMO.

6-6-2023
De PAR heeft een Nieuwsbrief uitgebracht, u vindt deze hier.
Wilt u inschrijven voor onze Nieuwsbrief? Klik dan hier.

23-5-2023
In de commissievergadering Maatschappij+ Financiën is de reactie van de gemeente op advies 37 van de PAR, over de huisvestingsverordening besproken.
U vindt het advies en de reactie hier.

12-4-2023
De PAR heeft weer een adviesaanvraag gekregen die betrekking heeft op de regionale inkoop Jeugd en WMO.
Het betreft nu het bijbehorende kaderdocument.
Bij de aanvraag werd aangegeven:
"Door diverse adviesraden is verzocht om een tweede adviesaanvraag op het kaderdocument.
Het college heeft besloten aan dit verzoek tegemoet te komen.
Bij deze willen we u dan ook advies vragen op het concept kaderdocument.
Dit document bevat de ambities voor de inkoop.
Deze ambities zijn leidend voor de inkoop 2025, maar ook voor de doorontwikkeling in de jaren daarna.
De PAR wordt verzocht uiterlijk 12 mei advies uit te brengen.

27-2-2023
Het advies over de Huisvestingsverordening 2023 is doorgestuurd naar de gemeente Waddinxveen.
U vindt hem hier:

22-2-2023
Er is een reactie binnen op advies 36, Consultatiedocument Inkoop Jeugd en Wmo.
Zie ook hier.

18-1-2023
De PAR heeft een adviesaanvraag gekregen over de Concept-Huisvestigingsverordening Waddinxveen 2023.
De oude verordening was van 2019, deze dient als leidraad voor de door de gemeente voorgestelde wijzigingen.
De reactie van de PAR dient uiterlijk op 2 maart verstuurd te worden.

28-12-2022
De PAR heeft een advies uitgebracht over het Consultatiedocument Inkoop Jeugd en Wmo.
Zie ook hier.

21-12-2022
Vandaag kwam onze nieuwsbrief uit, met daarin een kleine terugblik en onze wensen voor de feestdagen en het komende jaar.

15-12-2022
De PAR kreeg een reactie binnen op het advies 35: de Woonvisie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma.
U vindt hem bij het advies hierover.

30-11-2022
De PAR heeft zich mogen presenteren bij een Themabijeenkomst over het Sociaal Domein op het gemeentehuis van Waddinxveen.
Een verslag staat hier.

09-11-2022
De PAR heeft het advies over de Woonvisie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma uitgebracht.
Dit was het 35e advies van de PAR.
Voor het advies zie hier.

08-11-2022
De PAR heeft een adviesaanvraag binnengekregen voor het opstellen van de kaders voor de inkoop jeugd en WMO 2025.
Er is een consultatiedocument opgesteld met daarin de beoogde uitgangspunten.
Op 15 november 2025 wordt een (digitale) bijeenkomst georganiseerd voor 5 adviesraden
(Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Zuidplas), waarbij een toelichting wordt gegeven en er ruimte is vragen te stellen.
De PAR zal hier aan deelnemen.
Het advies dient uiterlijk op 31-12-2022 te worden verstuurd.  

28-9-2022
De PAR heeft een adviesaanvraag binnen gekregen over de Woonvisie en het Uitvoeringsprogramma.
Bij de aanvraag is aangegeven: "Zoals bij u bekend is de gemeente bezig met het opstellen van een nieuwe woonzorgvisie.
De woonzorgvisie bevat de ambities en doelstellingen voor wonen (met zorg) voor de periode 2023-2035.
Bij de woonzorgvisie hoort het uitvoeringsprogramma voor de periode 2023-2027.
Daarin zijn maatregelen opgenomen om de woonzorgvisie uit te voeren.
In een eerder stadium bent u betrokken geweest bij een bijeenkomst over de woonzorgvisie en
heeft u informeel advies gegeven. Met deze brief vragen wij u om ook een formeel advies uit te brengen."
Dit zal het 35e advies van de PAR zijn.

14-7-2022
De PAR heeft een nieuwsbrief uitgebracht, deze is hier te lezen.
U kunt uzelf hier inschrijven.

4-5-2022
De PAR zal op 14 mei aanwezig zijn op de Vrijwilligersmarkt van Waddinxveen in de Kroon.
Deze wordt gehouden tussen 14:00 en 16:00.
De aanwezigen van de PAR kunnen vertellen wat vrijwilligers voor de PAR kunnen betekenen.

Een en ander staat ook in de daar uit te reiken flyer van de PAR.

Flyer screen small

 

11-2-2022
De PAR heeft een advies uitgebracht over Manzelzorg.
Deze is hier terug te lezen.

10-11-2021
De PAR heeft een persbericht uit laten gaan betreffende de op 4 november gehouden Thema avond mantelzorg.

12-10-2021
De PAR ontving een reactie op advies 33, betreffende de Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004.
U vindt hem bij het advies.

15-09-2021
De PAR gaat 2 thema-avonden organiseren.
Op 6 oktober een plenaire bijeenkomst voor de eigen leden, als vervolg op het thema 'Op naar PAR2.0'.
Op 4 november een Dialoogavond Mantelzorg, zie hier

02-09-2021
Het werkplan voor 2022 en de bijbehorende begroting voor dat jaar vindt u hier.

01-09-2021
De PAR heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht, u vindt hem hier.
Interesse in onze nieuwsbrief? U kunt zich hier aanmelden. 

07-07-2021
Er kwam een reactie binnen op ons advies 31 over de Regiovisie Jeugd en WMO, zie ook hier.

03-06-2021
Er kwam een reactie binnen op ons advies 32 over Hulpmiddelen. Zie ook hier.

19-05-2021

De PAR heeft een advies uitgebracht over de Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004.
Deze is hier terug te lezen.

15-05-2021
De PAR heeft een advies uitgebracht over de aanbesteding van Hulpmiddelen.
Deze is hier terug te lezen.

21-04-2021
De PAR heeft een advies uitgebracht over de Regiovisoe WMO en Jeugdwet.
Deze is hier terug te lezen.

13-04-2021
Adviesaanvraag 33 is binnengekomen, dit heeft betrekking op de Beleidsregels Participatiewet , IOAW, IOAZ en BBX 2004. 
Dit is hier terug te lezen.

06-04-2021
De PAR heeft advies 30 uit gebracht over het Beleidskader Cultuur, u vindt dit advies hier.


02-03-2021
De PAR is gevraagd advies uit te brengen over de aanbesteding van hulpmiddelen, dit wordt advies 32.
Zie hier.

23-03-2021
De PAR heeft advies 29 uitgebracht, m.b.t. het Beleidskader Wet Inburgering 2022, zie hier.

02-03-2021
Adviesaanvraag 31 zal gaan over de Regiovisie WMO en Jeugd.
Zie hier.

18-02-2021
De gemeente Waddinxveen wil een nieuw beleidskader opstellen voor Kunst en Cultuur.
De PAR is gevraagd mee te denken, dat zal ons advies 30 worden. Zie hier.

12-02-2021
Er is een adviesaanvragen binnengekomen.
Dit betreft het Beleidskader Wet Inburgering 2022 (wordt ons advies 29).
Ook nu geldt weer dat kamerleden van de PAR, maar ook inwoners van Waddinxveen via de mail kunnen melden dat ze mee willen denken en werken.
Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor een beschrijving van het advies, zie hier

21-01-2021
De reactie op het advies mbt het routegebonden en collectief vraagafhankelijk vervoer is binnen.
U vindt hem bij het advies.

24-11-2020
De PAR heeft een advies uitgebracht betreffende de aanvraag van 23 oktober 2020 mbt het routegebonden en collectief vraagafhankelijk vervoer.
U vindt hem hier.

23-10-2020
De PAR heeft een adviesaanvraag gekregen mbt het routegebonden en collectief vraagafhankelijk vervoer.
Dit heeft een regionaal karakter.
Meer informatie vindt u hier.

22-07-2020
De PAR heeft een nieuwbrief uitgebracht, u vindt hem hier.

22-04-2020
De reactie op het advies over de huisvesting van Senioren is binnen.
U vindt hem bij het advies.

10-4-2020
Er is een verkort overzicht toegevoegd van alle adviezen.
U vindt deze hier.

30-03-2020
De PAR heeft een nieuwsbrief uitgebracht voor de relaties en de eigen kamerleden.
U vindt hem hier. Aanmelden kan via een link in de nieuwsbrief, of hier.

03-03-2020
De PAR heeft een advies uitgebracht over de huisvesting van Senioren.
U vindt hem hier.

03-02-2020
De PAR heeft een advies uitgebracht over de verordening Sociaal Domein 2020.
U vindt hem hier.

03-01-2020

Er zijn wijzigingen geweest bij de samenstelling van de kamers. 
Het nieuwe overzicht vindt u hier

07-11-2019
De PAR heeft een advies uitgebracht over het Beleidskader van de Concessie van het Openbaar Vervoer.
Deze vindt u hier

03-10-2019
Er is een reactie gekomen op ons 2e advies mbt het Beleidskader Sociaal Domein.
Deze vindt u hier.

02-10-2019

De PAR heeft een advies ingediend over het Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2023.
Zie hiervoor advies 24.

27-09-2019
De PAR heeft het werkplan en de begroting voor 2020 vastgesteld.
Zie hiervoor de betreffende pagina.

16-09-2019
De PAR heeft op verzoek van de gemeente een vervolgadvies gegeven op het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023.
Zie hiervoor advies 23-2.

05-09-2019
Er is een reactie gekomen van het college op advies 18: de Detailhandelsstructuurvisie 2018-2028.
Zie hiervoor advies 18.

28-08-2019

Er is een reactie gekomen op advies 23: Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023.
Een en ander heeft geleid tot een gewijzigde adviesaanvraag, welke op 17 september a.s. zal moeten worden ingeleverd door de PAR.
Zie hiervoor advies 23.

22-08-2019
De PAR heeft een adviesaanvraag (nummer 24) gekregen mbt het Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2023.
Zie hiervoor de actuele adviezen.

25-07-2019
Er is een  nieuwe nieuwsbrief van de PAR, juli 2019.
Deze vindt u hier.

03-05-2019
Het college heeft een reactie gegegevn op het advies van de PAR over de Leidraad Samenlevingsparticipatie.
Zie hiervoor advies 22: advies

12-04-2019
Er is een  nieuwe nieuwsbrief van de PAR, april 2019
Deze vindt u hier.

28-03-2019

Deze avond werd de Plenaire bijeenkomst over Wadwijzer gehouden.
U vindt hier het verslag.

26-03-2019
De PAR heeft een advies uitgebracht over het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023.
Zie hiervoor het advies.

22-03-2019
De PAR heeft een advies uitgebracht over de Leidraad Samenlevingsparticipatie
Zie hiervoor het advies.

01-03-2019
De PAR organiseert op 28 maart een bijeenkomst over Wadwijzer.
Zie hiervoor dit bericht.

28-02-2019
De PAR heeft een advies uitgebracht over de Huisvestingsverordening 2019.
Zie hiervoor de pagina met de adviezen of klik hier.

01-02-2019
Op 31 januari organiseerde de PAR een bijeenkomst over de langdurige zorg.
Informatie staat hier.

19-01-2019
De PAR gaat een nieuwe Werkgroep formeren met betrekking tot Participatie.
Informatie staat hier:

16-01-2019
De PAR heeft een adviesaanvraag gekregen over de Huisvestingsverordening Waddinxveen 2019.
Zie hiervoor de actuele adviezen.

19-12-2018
Vandaag is de nieuwsbrief van de PAR geplaatst bij de verslagen op de site.
Hierin staat ook onze nieuwjaarswens.
U vindt de nieuwsbrief hier:

12-12-2018
Op donderdag 31 januari 2019 organiseert de PAR  een bijeenkomst met het thema 'de ‘langdurige zorg’. Gastspreekster is Dr. Anna Maria Marangos van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Haar presentatie is gebouwd rondom het SCP-onderzoek naar de Hervorming van de Langdurige Zorg, waarbij ze vooral ingaat op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Aan de orde komen o.a. doelgroepen en voorzieningen, hulp dichterbij georganiseerd, ervaringen met keukentafelgesprekken en eenzaamheid. Ook wordt naar de toekomst gekeken. Deze avond stond eerder gepland in november 2018, maar kon toen geen doorgang vinden.
Zie de uitnodiging hier.
Lokatie: Cultuurhuys De Kroon, Gouweplein 1, 2741 MW Waddinxveen.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

7-12-2018
De gemeente heeft gereageerd op het advies van de PAR over het beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2019-2022 (advies 20).
U vindt deze hier.

27-11-2018
Er is informatie toegevoegd met betrekking tot werkgroepen waarin de PAR vertegenwoordigd is.
U vindt deze hier.

1-10-2018
Een afvaardiging van de PAR heeft een presentatie gegeven aan de gemeenteraad.
U vindt deze hier:

2-10-2018
Het advies over het Beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2019-2022 is toegevoegd.
U vindt deze hier.

26-01-2018
Het ongevraagde advies over de evaluatie van het re-integratiebeleid is toegevoegd.
U vindt deze hier.

26-01-2018
Het advies over de Detailhandelsstructuurvisie  2018-2028 is toegevoegd.
U vindt deze hier.

17-01-2018
Het verslag van de 4e Plenaire bijeenkomst is toegevoegd.
U vindt deze hier.

28-10-2017
Het advies over de Woonvisie 2018 is toegevoegd.
U vindt deze hier.

25-10-2017
UItnodiging voor de 4e plenaire bijeenkomst van de PAR toegevoegd.
U vindt deze hier.

17-10-2017
De nieuwsbrieven die door voorzitter Aad van Holsteijn naar de leden van de par zijn gestuurd, zijn nu ook op de website geplaatst.
U vindt ze hier.

16-10-2017
Het werkplan en de begroting voor 2018 zijn toegevoegd, u vindt deze hier.